Informácie

   

- Zberný dvor odpadov

 

- Zoznam odpadov prekládkovej stanice Brezina Nováky

 

- Harmonogram vývozu komunálneho odpadu zo 110 a 1100l nádob v meste Nováky

 

- Harmonogram vývozu separovaného zberu v meste Nováky

 

- Nakladanie s odpadmi v meste Nováky (leták)

 

 

 Prevádzkovanie kompostoviska je výlučne pre mesto Nováky a zazmluvnené subiekty.

Občania mesta odkladajú bioodpady do zberného dvora. 

 

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - KOPMOSTÁREŇ

 

Predĺženie rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - KOMPOSTÁREŇ  

 

Súhlas na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia - PREKLÁDKOVÁ STANICA  

 

- Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - PREKLÁDKOVÁ STANICA  

 

Predĺženie rozhodnutia na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia - PREKLÁDKOVÁ STANICA   

 

- Rozhodnutie - zberňa odpadov  

 

- Predlženie súhlasu - zberňa odpadov     

 

- Správa o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov  

 

    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky