Informácie

 

- Zberný dvor odpadov

 

- Zoznam odpadov prekládkovej stanice Brezina Nováky

 

- Harmonogram vývozu VOK v meste Nováky pre r. 2017

 

- Harmonogram vývozu komunálneho odpadu zo 110 a 1100l nádob v meste Nováky

 

- Harmonogram vývozu separovaného zberu v meste Nováky

 

- Nakladanie s odpadmi v meste Nováky (leták)

 

 

 Prevádzkovanie kompostoviska je výlučne pre mesto Nováky a zazmluvnené subiekty.

Občania mesta odkladajú bioodpady do zberného dvora. 

  

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - KOPMOSTÁREŇ

 

Predĺženie rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - KOMPOSTÁREŇ  

 

    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky