Zoznam odpadov prekládkovej stanice Brezina Nováky

 

 

 

Kat. číslo      Názov odpadu

 

03 01 05      Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové

                    dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

04 02 22      Odpady zo spracovaných text. vlákien

07 02 13      Odpadový plast

08 04 10      Odpadové lepidlá, tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

10 01 01      Popol, škvára a prach z kotlov /okrem prachu z kotlov uvedeného

                    v 10 01 04/

10 03 05      Odpadový oxid hlinitý

15 01 06      Zmiešané obaly

15 02 03      Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné

                    odevy iné ako uvedené v 15 02 02

16 03 04      Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

17 01 07      Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

                    iné ako v 19 08 11

17 02 02      Sklo

17 02 03      Plasty 

17 05 04      Zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03 

19 12 04      Plasty a guma

17 06 04      Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04      Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené

                    v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 08 01      Zhrabky z hrablíc

19 08 02      Odpad z lapačov piesku

19 12 04      Plasty a guma 

20 02 02      Zemina a kamenivo

20 03 01      Zmesový komunálny odpad

20 03 03      Odpad z čistenia ulíc

20 03 06      Odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07      Objemný odpad

20 03 08      Drobný stavebný odpad

 

 

    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky