Starostlivos o zeleň

 

Spoločnos zabezpečuje:

  • kosenie trávnatých porastov rôznymi druhmi kosačiek (ETESIA so samozberom, krovinorezy, podhorská kosačka, bubnová kosačka, traktorová kosačka s ramenom do 4 m a pod.)
  • zakladanie a údržba trávnatých a kvetinových záhonov
  • likvidácia biologicky rozložitežných odpadov kompostovaním
  • likvidácia ruderálných porastov
  • pílenie a opižovanie stromov a kríkov
  • polievanie záhonov
  • preosievanie zeminy
  • frézovanie pňov
    © 2006 Vepos spol. s r.o. Nováky